Thegioilapdat

Điều khoản và Điều kiện dành cho Người dùng

QUAN TRỌNG – Vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch vụ kết nối (như được định nghĩa dưới đây), Bạn đồng ý rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện, các điều kiện được quy định trong Mẫu Đơn Đăng ký của Khách hàng và Bộ Quy tắc Ứng xử của Khách hàng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà Bạn đưa ra dưới đây. Nếu Bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) và muốn ngừng sử dụng Dịch Vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ kết nối này.


Các Điều khoản và Điều kiện được quy định dưới đây (gọi chung là “Các Điều khoản và Điều kiện” hoặc “Hợp đồng” này) cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Bạn và Công ty TNHH Thế Giới Lắp Đặt (Mã số Doanh nghiệp 0316542055) (“Công ty”). Để sử dụng Dịch vụ kết nối, Bạn phải đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động do Công ty cung cấp cho Bạn (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào do Công ty cung cấp (“Phần mềm”) với mục đích chung là hỗ trợ người có khả năng, chuyên môn và sẵn sàng cung cấp dịch vụ về các trang thiết bị gia đình được kết nối với Bạn với vai trò là người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ về trang thiết bị gia đình (“Bạn” hoặc “Người Dùng”), Bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng Bạn sẽ chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện, và bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với Các Điều khoản và Điều kiện này được công bố tại từng thời điểm tại Website Thegioilapdat.com hoặc thông qua Ứng Dụng.


Công ty cung cấp thông tin và phương thức để Bạn lên lịch trình, thu thập và thiết lập liên hệ với Đối tác Thợ và/hoặc Đối tác Công ty phân phối, nhưng Công ty không và sẽ không có ý định cung cấp các Dịch Vụ Thợ hoặc hoạt động Đối tác Thợ khác và/hoặc các hoạt động Đối tác Công ty phân phối  dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ dịch vụ nào do Đối tác Thợ và/hoặc Đối tác Công ty (hay còn được gọi tắt chung là “Đối tác” được đề cập ở dưới văn bản này) phân phối cung cấp cho Bạn.


Công ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này hoặc các chính sách của Công ty liên quan đến Dịch vụ kết nối tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Các Điều khoản và Điều kiện hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ kết nối sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web https://thegioilapdat.com. Bạn đồng ý rằng Bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Hợp đồng này và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ kết nối sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy, bất kể là Bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ cấu thành việc Bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.


Công ty là một Công ty công nghệ không cung cấp cũng không tham gia vào các Dịch Vụ và Công ty không phải là nhà cung cấp Dịch Vụ. Phần mềm và ứng dụng được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho Bạn (với tư cách một người cần cung cấp Dịch Vụ) tìm kiếm Đối tác Thợ và/hoặc Đối tác Công ty phân phối cung cấp các Dịch Vụ. Công ty không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi và/hoặc sai sót của bất kỳ Dịch vụ nào do Đối tác cung cấp cho Bạn, và bất kỳ hành động phi pháp nào do Đối tác thực hiện.

 1. Cam đoan và bảo đảm

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn cam đoan và đảm bảo một cách cụ thể rằng Bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện và rằng Bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn tính khái quát của câu trên, Dịch vụ kết nối không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng vì bất kỳ lý do nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ kết nối, Bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng Bạn có quyền, quyền hạn và năng lực để sử dụng Dịch vụ kết nối và tuân theo Các Điều khoản và Điều kiện. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng tất cả những thông tin Bạn cung cấp là đúng và chính xác. Việc Bạn sử dụng Dịch vụ kết nối là để phục vụ riêng cho cá nhân Bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng của mình, và Bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản Người Dùng của Bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi Bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ kết nối (“Quốc gia Khác”).


Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ kết nối theo các phương thức được cho phép và hợp pháp. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải đúng Phần mềm dành cho thiết bị của Bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc Bạn không có một thiết bị thu phát cầm tay tương thích hoặc nếu Bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng đối với thiết bị thu phát cầm tay của Bạn. Công ty bảo lưu quyền chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Bạn sử dụng Dịch vụ kết nối trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng vì mục đích khác với mục đích sử dụng dự kiến của Ứng dụng hoặc Phần mềm.


Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn cam đoan, bảo đảm, cam kết và đồng ý rằng:


 • Bạn có đủ năng lực tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng;

 • Bạn sở hữu, hoặc có quyền hạn hợp pháp để điều khiển, sử dụng công cụ, thiết bị, phương tiện Bạn có ý định dùng khi tìm kiếm Dịch Vụ, và công cụ, thiết bị, phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các công cụ, thiết bị và phương tiện cùng loại;

 • Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là do hoạt động tìm kiếm, sử dụng Dịch Vụ bằng bất cứ cách thức nào;

 • Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp Dịch Vụ và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ kết nối cho các mục đích hợp pháp;

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ kết nối phù hợp với mục đích dự kiến của Dịch vụ kết nối;

 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

 • Bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;

 • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ kết nối, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích tìm kiếm, sử dụng Dịch Vụ;

 • Bạn sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;

 • Bạn sẽ không nỗ lực làm tổn hại đến Dịch vụ kết nối, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

 • Bạn sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;

 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng Bạn và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;

 • Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để Bạn tiếp cận sử dụng Dịch vụ kết nối;

 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể đề nghị hoặc yêu cầu một cách hợp lý;

 • Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ cần thiết để sử dụng Dịch vụ và có trách nhiệm duy trì, cập nhật thông tin của Bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp đồng. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà Bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn là không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt Hợp đồng này và chấm dứt việc cho Bạn sử dụng Dịch vụ kết nối bất kỳ lúc nào cho dù có hay không có thông báo;

 • Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, dù có hay không thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ kết nối bởi các Đối tác mới hoặc Đối tác hiện tại;

 • Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi các yêu cầu của Đối tác về các Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do Bạn tự thanh toán;

 • Bạn không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch vụ kết nối vận hành;

 • Bạn đồng ý rằng Dịch vụ kết nối được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý; và

 • Bạn đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ kết nối sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi tại từng thời điểm.


2. Cấp li-xăng và giới hạn quyền

Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty, tùy từng trường hợp, bằng Hợp đồng này cấp cho Bạn li-xăng hạn chế, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, cho cá nhân Bạn để sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích cá nhân phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Tất cả các quyền không được nêu rõ ràng là được cấp cho Bạn sẽ vẫn thuộc về Công ty và các bên cấp li-xăng cho Công ty.


Bạn không được (i) cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng và/hoặc Phần mềm; (iii) tạo ra các “đường dẫn” internet liên kết đến Ứng dụng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ Phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay thiết bị sử dụng internet nào khác; (iv) đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Phần mềm để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc Dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, hoặc (v) khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, vi rút, hoặc sâu máy tính, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, hoặc làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, (vi) sử dụng bất kỳ rô bốt, ứng dụng tìm kiếm/khôi phục vị trí, hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hay tự động khác để khôi phục, tạo chỉ mục, “khai phá dữ liệu”, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá hỏng cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của các Dịch vụ kết nối và nội dung của Dịch vụ kết nối; (vii) đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, nhãn hiệu, hay các thông tin sở hữu khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu của các quyền sở hữu đó, (viii) gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mại, hay các quyền sở hữu khác trên Dịch vụ kết nối.


Bạn có thể sử dụng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng vì mục đích sử dụng cá nhân và không được dùng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng để: (i) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (iii) gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu máy tính, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (iv) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; (v) cố gắng truy cập trái phép vào Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của Dịch vụ kết nối hoặc Phần mềm; hoặc (vi) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của Bạn với một cá nhân hoặc tổ chức (vii) trốn tránh thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công ty.


3. Điều khoản thanh toán

Bất kỳ khoản phí nào mà Công ty có thể tính cho Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ kết nối, sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Ứng Dụng”). Chính sách không hoàn lại này sẽ được áp dụng tại mọi thời điểm bất kể Bạn quyết định chấm dứt sử dụng, hay Công ty quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng của Bạn, hay sự gián đoạn gây ra cho Dịch vụ kết nối theo kế hoạch, ngẫu nhiên hoặc cố ý hoặc bất kỳ lý do gì.


Bạn thừa nhận rằng tổng số tiền phí mà Bạn trả cho Đối tác đã bao gồm cả phí ứng dụng mà Đối tác đang thu hộ Công ty. Phí Ứng Dụng đó có thể lên đến [20%] phí được quy định cho Dịch vụ cho mỗi lần hoàn tất yêu cầu của Bạn, sẽ do Công ty toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm.


Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các ưu đãi khuyến mại với các đặc tính khác nhau và tỷ lệ khác nhau cho Người Dùng, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ do Đối tác thực hiện. Công ty có thể xác định hoặc thay đổi Phí Ứng Dụng khi Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.


4. Thanh toán của Người Dùng

Bạn có thể chọn thanh toán cho Dịch Vụ bằng tiền mặt và trong trường hợp áp dụng, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) và/hoặc bằng ví điện tử (“Ví tiền điện tử”). Trong trường hợp Bạn chọn thanh toán cho Dịch Vụ bằng Thẻ và hoặc Ví tiền điện tử, tất cả các khoản thanh toán phải trả cho Đối tác, bao gồm tiền boa (trong trường hợp áp dụng), cho Dịch Vụ sẽ được chuyển đến cho Đối tác theo con số đã thỏa thuận. Mọi khiếu nại mà Bạn có thể đưa ra liên quan đến Dịch vụ do Đối tác cung cấp sẽ được giải quyết trực tiếp Bạn và Đối tác.


Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty tin tưởng hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc trong trường hợp Công ty tin tưởng hợp lý rằng Bạn hoặc Đối tác vi phạm Các Điều khoản và Điều kiện giữa Đối tác, Bạn và Công ty. Trong trường hợp đó, Bạn sẽ không được yêu cầu Công ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí, chậm trễ, tạm ngừng hoặc hủy bỏ đối với bất kỳ khoản thanh toán nào cho Bạn.


Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào khi được yêu cầu và đồng ý hỗ trợ Công ty tuân thủ bất kỳ cuộc điều tra nội bộ, hay bất kỳ chỉ đạo nào từ cơ quan chức năng hoặc các yêu cầu của luật hiện hành hoặc các quy định áp dụng.


5. Chính sách huỷ dịch vụ

Bạn cần sự cung cấp của Đối tác cho nhu cầu sử dụng Dịch vụ của mình. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy Dịch vụ cao và/hoặc thường xuyên hủy lệnh đặt Dịch vụ của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm sử dụng Dịch vụ của Người Dùng; nó cũng sẽ tác động tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của Công ty.


Mặc dù Bạn có thể hủy lệnh đặt Dịch vụ, việc hủy phải dựa trên những lý do được chấp nhận như quy định của Công ty. Việc hủy Dịch vụ không dựa trên một trong những lý do được chấp nhận hoặc hủy lệnh đặt Dịch vụ (được gọi chung là “Huỷ Dịch Vụ”) sẽ được xem xét trong việc quyết định quyền truy cập của Bạn vào Ứng dụng hoặc Mạng lưới sẽ bị hạn chế tạm thời (“Thời Gian Chờ”):


 • Hủy một lệnh đặt Dịch vụ sẽ được tính là một lần Huỷ Dịch vụ;

 • Chỉ Hủy Dịch vụ trong các lý do được chấp nhận sẽ không được tính đến theo chính sách này;

 • Huỷ Dịch vụ bởi Đối tác Thợ sẽ không được xem xét theo chính sách này.

Công ty bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ điều kiện nào trên đây tùy theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo thêm cho Bạn.


6. Thuế

Bạn đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ phải chịu tất cả các khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù được ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Bạn cũng đồng ý thêm rằng Bạn sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện mọi yêu cầu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản khấu trừ thuế đầu vào, khoản bù trừ, giảm giá hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế đã nộp hoặc phải nộp nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng này.


7. Bảo mật

Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các Công ty liên kết của Công ty đã được tiết lộ Công ty hoặc đại diện của Công ty với Bạn (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, vào hoặc sau ngày của bản điều khoản này) hoặc Bạn có được một cách gián tiếp hoặc trực tiếp từ Công ty hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình thực hiện bản điều khoản này. Bạn cũng phải đảm bảo thêm rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các thông tin bảo mật đó để sử dụng Dịch Vụ, và sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin đó vì bất kỳ mục đích nào khác khi không có văn bản chấp thuận từ trước của Công ty. Bạn sẽ chỉ được phép tiết lộ thông tin đó cho các nhân viên quản lý, người lao động và đại diện cần thông tin để hoàn thành nghĩa vụ của những người đó theo bản điều khoản này.


Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong phạm vi Bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:


 • Đã thuộc sở hữu của Người nhận vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

 • Trong tương lai, sẽ là hoặc sẽ trở thành, thông tin được biết đến rộng rãi mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Người nhận;

 • Đã nhận được từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ các thông tin đó; hoặc

 • Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.


8. Bảo mật Thông tin Cá nhân

Bạn đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.


Vì mục đích của Hợp đồng này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Bạn mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Bạn mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty tại từng thời điểm và bao gồm các Thông tin Cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác.


Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của Bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Bạn không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của Bạn, yêu cầu sử dụng Ứng dụng của Bạn có thể không hoàn tất và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép Bạn sử dụng Dịch vụ.


Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):


 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Bạn;

 • Để cung cấp cho Bạn Dịch vụ kết nối theo Các Điều khoản và Điều kiện này;

 • Để xử lý cho Bạn tham gia bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc bất kỳ hoạt động nào khác và để liên lạc với Bạn về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;

 • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Bạn theo Các Điều khoản và Điều kiện này, theo các chính sách của Công ty;

 • Để cung cấp các cập nhập cho các đối tác của Công ty hoặc cho mục đích quản lý;

 • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản và Điều kiện này;

 • Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo Các Điều khoản và Điều kiện trong bản điều khoản này nhằm đáp ứng nhu cầu của Bạn;

 • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện này;

 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản và Điều kiện này;

 • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Bạn;

 • Để trao đổi với Bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;

 • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

 • Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

 • Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo pháp luật;

 • Để gửi cho Bạn các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Công ty;

 • Để thông báo và mời Bạn tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Công ty;

 • Để chia sẻ Thông tin Cá nhân của Bạn với các Công ty liên kết của Công ty bao gồm các Công ty con, Công ty liên kết và/hoặc các thực thể cùng thuộc quyền kiểm soát của Công ty mẹ của tập đoàn (“Tập đoàn”) và với các đại lý, các nhà cung cấp, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, Công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ bên thứ ba của Công ty và của Tập đoàn, là những bên có thể liên hệ với Bạn vì bất kỳ lý do gì.


Nếu Bạn không đồng ý cho Công ty sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn cho bất kỳ Mục đích nào ngoài Mục đích nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu Bạn thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Bạn muốn hủy bỏ tài khoản của Bạn, xin vui lòng cập nhật thông tin của Bạn bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Ứng dụng.


Trong khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đó như yêu cầu trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thay đổi.


Bằng việc gửi thông tin, Bạn cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Hợp đồng này.


9. Tương tác với bên thứ ba


Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Bạn có thể, phụ thuộc vào văn bản chấp thuận từ trước của Công ty, trao đổi thư tín, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch vụ kết nối, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa Bạn và bên thứ ba có liên quan. Công ty và các bên cấp li-xăng của Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua bán, giao dịch hay quảng cáo nào giữa Bạn và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Tập đoàn không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên Internet mà được liên kết thông qua Dịch vụ kết nối, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty, các bên cấp phép của Công ty hoặc Tập đoàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các tài liệu khác có trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty cung cấp Dịch vụ cho Bạn theo Các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, Bạn ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp Dịch vụ, hàng hóa và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các điều khoản và điều kiện khác trước khi Bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công ty không phải là một bên liên quan và từ chối mọi trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những thỏa thuận như vậy giữa Bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba.


Công ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba cung cấp qua Dịch vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch vụ và/hoặc để tăng doanh thu. Bằng việc đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị này. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, Bạn cần gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi hoặc làm theo quy trình đã được Công ty thiết lập sẵn. Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ Nhà Cung cấp dịch vụ tương tự của Công ty của bên thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà Bạn tương tác thông qua Dịch vụ kết nối và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua Dịch vụ kết nối.


10. Bồi thường

Bằng việc chấp thuận Hợp đồng này khi sử dụng Dịch vụ kết nối, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, các bên cấp li-xăng cho Công ty và các tổ chức mẹ, Công ty con, Công ty liên kết, các nhân viên quản lý, giám đốc, thành viên, người lao động, luật sư và đại lý của mỗi bên kể trên không bị tổn hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (a) việc Bạn vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm bất kỳ pháp lệnh hoặc luật của nước sở tại nào, cho dù có được hay không được quy định tại bản điều khoản này; (b) việc Bạn xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào; (c) việc Bạn sử dụng (hoặc lạm dụng) Ứng dụng và/hoặc Phần mềm; và (d) các vụ việc khác chưa được đề cập nếu xét thấy thiệt hại có xuất phát từ lỗi của Bạn.


11. Miễn trừ trách nhiệm

Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, đảm bảo, hoặc bảo lãnh nào về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của Dịch vụ kết nối, ứng dụng và/hoặc phần mềm. Công ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng (a) việc sử dụng Dịch vụ kết nối, ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, (b) Dịch vụ sẽ đáp ứng được các yêu cầu hoặc mong đợi của Bạn, (c) bất kỳ dữ liệu được lưu trữ nào sẽ chính xác hay đáng tin cậy, (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin nào hoặc tài liệu khác mà Bạn mua hoặc có được thông qua ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của Bạn, (e) các lỗi hoặc khiếm khuyết trong ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được sửa chữa, hoặc (f) ứng dụng hoặc (các) máy chủ cho phép ứng dụng hoạt động sẽ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc (g) ứng dụng và/hoặc phần mềm theo dõi Bạn hoặc phương tiện được nhà cung cấp Dịch vụ sử dụng. Dịch vụ kết nối được cung cấp cho Bạn đúng trên cơ sở “Nguyên Trạng”. Tất cả các điều kiện, cam đoan và đảm bảo, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo phương thức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba, theo đây được miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi cao nhất và tối đa có thể.


Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, đảm bảo, hay bảo lãnh đối với độ tin cậy, tính an toàn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hay tính sẵn có của bất kỳ Dịch vụ kết nối nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ của bên thứ ba có được hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba thông qua việc sử dụng Dịch vụ kết nối, ứng dụng và/hoặc phần mềm. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc Bạn sử dụng dịch vụ, và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ của bên thứ ba, là hoàn toàn thuộc về riêng Bạn và Bạn sẽ không kiện đòi Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.


12. Chậm trễ do Internet

Dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác phát sinh từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị Bạn sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.


13. Giới hạn trách nhiệm

Bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với Công ty trong bất kỳ trường hợp nào sẽ chỉ giới hạn ở tổng tất cả các khoản thực tế Bạn đã chi trả và/hoặc sẽ đến hạn trả cho việc Bạn sử dụng dịch vụ trong thời gian xảy ra sự kiện dẫn tới các khiếu nại đó. Trong mọi trường hợp, Công ty và/hoặc các bên cấp li-xăng cho Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bạn hoặc bất cứ cá nhân, tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, kinh tế, tương lai, đặc biệt, làm gương, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các loại tổn thất hoặc thiệt hại khác (bao gồm thương tích cá nhân, rối loạn tâm lý hay mất dữ liệu, hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng sai hay bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác). Công ty và/hoặc các bên cấp li-xăng cho Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn mà Bạn đã phải gánh chịu hoặc gây ra cho Bạn hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác mà Bạn đã đặt dịch vụ cho họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan tới dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm, bất kỳ sự tin tưởng nào của Bạn về tính hoàn thiện, chính xác hoặc tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hay giao dịch nào giữa Bạn và bất cứ bên cung cấp, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm dẫn chiếu đến, ngay cả khi Công ty và/hoặc các bên cấp li-xăng cho Công ty đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những tổn thất này.


Công ty không và sẽ không đánh giá hay quản lý tính phù hợp, tính pháp lý, năng lực, việc di chuyển hay vị trí của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ và Bạn từ bỏ quyền kiện đòi và miễn trừ cho Công ty một cách rõ ràng khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khiếu nại hoặc thiệt hại, dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ.


Công ty sẽ không phải là một bên trong các tranh chấp, đàm phán giải quyết tranh chấp giữa Bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba đó, bao gồm nhà cung cấp Dịch vụ, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. Chúng tôi không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò gì trong việc quản lý các khoản thanh toán giữa Bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp Dịch vụ, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định mà Bạn đưa ra liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được chào mời tới Bạn thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng (cùng tất quả các hệ quả của nó). Bạn rõ ràng từ bỏ quyền kiện đòi và miễn trừ cho Công ty khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khiếu nại, kiện tụng, hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng của Bạn, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp Dịch vụ, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba đã được giới thiệu tới Bạn thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.


14. Thông báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Bạn trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư Bảo đảm hoặc thư trả trước đến địa chỉ của Bạn trong hồ sơ của Công ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới Bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư Bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Công ty (thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công ty nhận được thông báo) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty theo các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng.


15. Chuyển nhượng

Hợp đồng này, được tạo thành bởi các điều khoản và điều kiện được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không được Bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty nhưng có thể được Công ty chuyển nhượng mà không cần sự đồng ý của Bạn. Bất kỳ hành động cố ý chuyển nhượng nào của Bạn vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.


16. Điều khoản chung

Việc cung cấp Dịch vụ chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, bất kể việc lựa chọn hay các xung đột quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại hay vụ kiện nào phát sinh từ hay liên quan đến Các Điều khoản và Điều kiện hoặc Dịch vụ sẽ thuộc quyền xét xử độc quyền của tòa án Việt Nam mà Bạn bằng bản điều khoản này đồng ý tuân theo.


Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp danh, quan hệ lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Bạn, Công ty hay bất kỳ bên cung cấp bên thứ ba nào được tạo thành từ Các Điều khoản và Điều kiện này hay từ việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản và Điều kiện bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành trong phạm vi mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên.


Việc Công ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Các Điều khoản và Điều kiện không cấu thành sự từ bỏ quyền hay điều khoản đó trừ khi được Công ty thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Các Điều khoản và Điều kiện bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.


Bạn bằng Hợp đồng này đồng ý rằng Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo trước ba (03) ngày cho Bạn mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Bất kể những nội dung quy định trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ quy định nào trái ngược, Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức trong trường hợp Bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu trong Hợp đồng này. Để tránh hiểu nhầm, việc chấm dứt Hợp đồng này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà Bạn phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền mà Công ty giữ lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào đã nộp cho Công ty trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Hợp đồng này.